.

Nedan följer en ordlista med termer som ofta förekommer i lånebranschen, dessa ord kan vara bra att känna till.

NEDAN FÖLJER LÅNEFÖRMEDLARE
SOM GODKÄNNER BETALNINGSANMÄRKNINGAR

Din låneansökan är både
bindningsfri, samt kostnadsfri

Enklare Ekonomi Trustpilot

4.7/5

A

Administrativ avgift

En administrativ avgift är en avgift som kan tas ut av en bank eller ett kreditinstitut för att handlägga ditt ärende, exempelvis en låneansökan.

 

Aktiefond

En aktiefond är en fond som har en kvalificerad andel av sitt innehav placerat i aktier. Aktiefonder kan vara inriktade mot olika branscher/sektorer, gentemot olika marknader eller vara specialiserade på något annat sätt.

Amorteringsfrihet

Vissa banker erbjuder amorteringsfria perioder, vilket benämns som amorteringsfrihet. Under våren 2020 fanns det möjlighet att under vissa förutsättningar få amorteringsfrihet på bolån – med anledning av Coronaviruset.

Autosparande

En ny typ av sparform som innebär att man månatligen avsätter pengar via autogiro som sedan placeras i olika aktier och fonder av en digital fondsparare.

B

Bankdag

Med bankdag avses de dagar som svenska banker är öppna. När man talar om hur lång tid en viss banköverföring görs pratar man om antal bankdagar – måndag-fredag är bankdagar i Sverige.

Betalningsföreläggande

Om du inte har fått betalt för något, trots att du enligt avtal har rätt till det, så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Blancolån

Blancolån är ett lån avsett för privatpersoner som vill låna pengar, oftast för konsumtion av privat karaktär, utan att behöva lämna någon egendom i säkerhet för lånet.

Borgenär

Borgenär är den person som har ett ekonomiskt krav på en annan person, gäldenären. Gäldenären har således en skuld till borgenären.

C

Checkkredit

En checkkredit är ett sätt för företag att tillfälligt kunna nyttja pengar vid likviditetsproblem – checkutrymmet kan variera men tanken är att det ska kunna nyttjas snabbt vid behov och är ofta kopplat till ett företagskonto på ett eller annat sätt.

Courtage

Courtage är en avgift som betalas till fondkommissionären vid köp och sälj av fonder och aktier. Storleken på courtaget beror på vilket avtal du har, desto mer du handlar och för desto större summor du handlar för, desto lägre courtage får du.

D

Deklaration

Deklaration är en förteckning över en persons inkomster och försäljning av värdepapper med mera. Den inges till Skatteverket varje år – den som är företagare lämnar löpande momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer till Skatteverket.

Denuntiation

Denuntiation är ett juridiskt begrepp som innebär att när någon säljer eller överlämnar en faktura – så måste personen som betalningskravet riktar sig mot informeras om att fakturan är såld eller överlåten.

Direktbetalning

Direktbetalning innebär att man erlägger betalning för ett köp eller en kredit direkt. Direktbetalning är en vanlig betalningsmetod när man handlar något på internet och sker som regel via betalkort.

Driftskostnad

Driftskostnader avser kostnader för löpande drift och underhåll. Det är vanligt att man räknar på driftskostnad innan man tar ett bolån – då driftskostnader har bäring på vilken förmåga man har att betala av lånet.

E

Effektiv ränta

Effektiv ränta är en term som beskriver de totala kostnaderna för ett lån, det vill säga om man räknar ihop lånets olika avgifter och ränta.

 

Ersättningsanspråk

Den som menar att någon annan, ett företag eller en privatperson, har tillfogat de skada kan rikta ett ersättningsanspråk mot vederbörande.

 

Extrakort

Den som är kund hos en bank kan få ett extrakort utfärdat, vid sidan av sitt egna kreditkort eller betalkort, som är knutet till samma konto.

 

F

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att ett företag säljer en faktura till ett factoringbolag som betalar ut hela beloppet till företaget som sålt den, och sedan äger fordringen gentemot den fordringen är utställd gentemot.

Fordonslån

Fordonslån är en typ av lån som frigör pengar för den som vill köpa en båt, bil eller annat fordon. Det finns fordonslån där fordonet utgör säkerhet för lånet och fordonslån där ingen säkerhet ställs för lånet.

Fullmaktsgivare

Den som ger någon annan en fullmakt att utfärda rättshandlingar för sin räkning. Fullmakter är vanliga i såväl privatlivet som näringslivet.

Finansdepartementet

Finansdepartementet är den del av Regeringskansliet som ansvarar för statens finanser och som även ansvarar för finansmarknaden. Finansministern är departementschef för Finansdepartementet.

Förvaltararvode

Det arvode som en fondförvaltare tar för sitt uppdrag – arvodet påverkar vilken avgift fonden har.

G

Gäld

Gäld är ett synonymt begrepp till skuld som ofta används i juridiska sammanhang. Den som står i skuld till någon annan kallas för gäldenär.

Gåvobrev

Gåvobrev är en rättslig handling som kan användas när man vill ge någon annan en gåva. Gåvobrevet är ett skriftligt dokument som intygar att gåvan ska överlämnas och som kan reglera exempelvis att gåvan ska bli gåvomottagarens enskilda egendom.

Gåvoförbud

Den som är utsedd som god man eller förvaltare omfattas av ett så kallat gåvoförbud. Det innebär att den inte får ta emot gåvor av den personen den arbetar för – då det föreligger en stark beroendeställning.

H

Handpenningslån

När man köper en bostad behöver man en kontantinsats på minst 15 procent. Om du inte har möjligheten att lägga in en sådan kontantinsats, kan du låna till det genom ett handpenningslån.

Huslån

Huslån är ett synonymt ord för bolån. Det handlar om en låneform där man lånar pengar till ett hus och ställer huset som säkerhet för lånet. När huset är säkerhet för lånet, så innebär det att banken kan ta huset till sitt förfogande om du skulle sakna möjligheter att betala tillbaka det.

I

Insättningsgaranti

Den statliga insättningsgarantin innebär att den som sätter in pengar hos en bank, som omfattas av garantin, får pengarna tillbaka även i händelse av att banken skulle gå i konkurs.

Inteckning

När man ska ta lån på ett hus och använda huset som säkerhet för lånet, gör man inteckningar på vissa belopp i huset. En inteckning är således en rättighet till huset, som utfärdas av Lantmäteriet.

Investeringssparkonto

En typ av sparande där man kan köpa aktier och fonder och beskattas på ett för konsumenten förmånligt sätt.

Inkomst

Vid försäljning av vara eller tjänst uppstår en inkomst. Inkomsten är något som sker innan man får betalt för varan eller tjänsten.

K

Konsumtionskredit

Konsumtionskredit är en särskild kredit till en fysisk person som ska användas för personens privata konsumtion – konsumentkrediter regleras särskilt i lag.

Kapitalskuld

Om du som privatperson eller företag tar ett lån så utgör lånebeloppet själva kapitalskulden. Det vill säga om du tar ett lån på 40 000 kronor så är 40 000 kronor det som kallas för kapitalskuld.

Konsumtionslån

Konsumtionslån avser oftast lån som ska användas till privat konsumtion och som saknar säkerhet.

Kreditprövning

När du ansöker om ett lån så görs det en kreditprövning på dig för att undersöka vilka förusättningar du har att ta lånet.

L

Låna utan säkerhet

Det finns flertalet lån som går att låna utan säkerhet, särskilt blancolån och privatlån. Sådana typer av lån har ofta lite högre ränta än andra typer av lån.

Låneförmedlare

Låneförmedlare fungerar som en länk mellan människor som vill låna och olika kreditinstitut.

Låneavtal

Låneavtal är en typ av skuldebrev som reglerar ett lån, vilken ränta och vilka villkor som ska gälla.

Löptid

Löptid är den tid som ditt lån löper, olika lån har olika lång löptid.

M

Makroekonomi

Makroekonomi är en del av nationalekonomi och handlar om arbetslöshet, tillväxt och andra liknande frågor.

Minusränta

Minusränta innebär att den nominella räntan understiger 0 procent, Sverige har haft minusränta sedan 2015.

Medlåntagare

En medlåntagare är en person som tar lånet tillsammans med huvudlåntagaren. Medlåntagaren har ett solidariskt betalningsansvar med huvudlåntagaren.

Minilån

Minilån är mindre lån som innebär att du kan låna några hundralappar eller tusenlappar mycket snabbt.

N

NAV-kurs

NAV-kurs är en typ av fondkurs som påverkas i den utsträckning folk handlar med fonden.

Nominell ränta

Den nominella räntan är den grundläggande räntan för lånet, bortsett från de olika avgifterna som följer med ett lån.

O

Omstartslån

Omstartslån är en låneform för dig som har skulder och krediter sedan tidigare som du har svårigheter att betala av, med ett omstartslån får du pengar som möjliggör att du kan betala av dina gamla lån.

Ockerränta

I Sverige är det förbjudit med ockerränta. Det är inte tillåtet att ta ut oskäliga räntor – den som gör det kan ställas inför ansvar i domstol och riskera att förlora sitt tillstånd hos Finansinspektionen.

Ombildning

Ombildning kallas den process när ett hyreshus omvandlas till en bostadsrättsförening och respektive hyresrätt omvandlas till bostadsrätt.

P

Personuppgifter

Det finns noggranna och precisa regler för hantering av dina personuppgifter när du ansöker om lån och krediter. Du har alltid rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

Privatlån

Privatlån är en mycket vanlig låneform som finansierar privat konsumtion. Då handlar det ofta om att man lånar för en semesterresa, shopping eller för något annat privat ändamål.

Påminnelsefaktura

Om du inte har betalt din första faktura, kan företaget komma att skicka ut en påminnelseavgift. Det är vanligt att en påminnelsefaktura kombineras med en påminnelseavgift.

Påminnelseavgift

En påminnelseavgift är en avgift som påförs dig när du inte har betalat din faktura i tid. Om ni inte reglerat någon särskild påminnelseavgift, så finns det stöd i rättspraxis för företaget att ta ut en skälig påminnelseavgift.

R

Rörlig ränta

En rörlig ränta är en ränta som kan förändras över tid, bland annat beroende på den ekonomiska utvecklingen i samhället i stort.

Ränta

Ränta är en avgift som betalas för att man får låna pengar. När du sätter in pengar på ett bankkonto, lånar du i någon mening ut pengar till banken, och får då också i gengäld pengar tillbaka.

Ränta på ränta

Ränta på ränta är en ekonomisk effekt som innebär att om du sparar pengar så växer de pengarna med ränta. Pengarna som redan växt på grund av räntan, kommer ytterligare växa med hänsyn till räntan genom en ackumulerad effekt.

Räntesats

Räntesats är ett begrepp som beskriver hur låg eller hög ränta du har, räntesats anges regel i procent.

S

Samla lån

När man samlar lån slår man ihop olika krediter och lån man har tidigare, kanske hos flera olika långivare, till ett enda lån i syfte att få ner kostnaderna.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett avtal som stipulerar vad som gäller för en viss skuld. Det kan handla om när skulden ska regleras, vad som gäller avseende ränta och avgifter samt andra villkor som har bäring på skulden.

Solidariskt betalningsansvar

Solidariskt betalningsansvar innebär att man gemensamt är skyldig att betala eventuella skulder. Det innebär att om en låntagare inte klarar av att betala lånet, så kan banken kräva att den andra låntagaren som har solidariskt ansvar får göra det istället.

Snabblån

Snabblån är en typ av lån där man har möjlighet att låna små till större summor pengar, men där utbetalningen kan ske snabbt, ofta redan samma dag.

T

Traktamente

Traktamente är en skattefri ersättning vid tjänsteresa som avser att täcka kostnader för mat, uppehälle och liknande.

Tilläggslån

När man i vardagligt tal pratar om ”låna på huset för att renovera”, så är det tilläggslån man avser. Det är vanligt att använda sig av tilläggslån när man ska renovera eller förbättra sitt hus.

Trygghetsförsäkring

En trygghetsförsäkring innebär att den som tecknat försäkringen får ersättning om den blir sjuk eller tappar sin arbetsförmåga. En trygghetsförsäkring utgör som regel en extra trygghet utöver de socialförsäkringsförmåner som redan finns i Sverige.

U

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är en engångsavgift som man debiteras första gången som man tecknar ett låneavtal, uppläggningsavgiften avser att täcka de administrativa kostnader som uppkommer i samband med tecknandet.

Uppskov

Uppskov innebär att man får anstånd med att betala vinstskatt vid försäljning av bostad. Det är Skatteverket som hanterar frågor om uppskov.

Utarrendering

Utarrendering innebär att man arrenderar ut något, ofta mark eller jordbruksfastigheter.

Upplysningscentralen

Upplysningscentralen, mer känt som bara UC, är det ledande företaget i Sverige vad avser kreditupplysningar.

V

Valutadag

Med valutadag menas den dag då pengar som har blivit insatta på ett konto går att använda.